Emlak

İmar Barışına İptal Davası!

 

8 Haziran tarihinden itibaren başvuruların alınmaya başlandığı imar barışında yeni bir gelişme yaşandı. Şehir Plancıları Odası, imar barışı olarak bilinen imar affını, anayasaya aykırı hükümleri nedeniyle iptal davası açtı.
Şehir Plancılar Odası sayfasından yapılan duyuruda şu sözlere yer verildi;

İMAR AFFI DÜZENLEMESİNE, ANAYASAYA AYKIRI HÜKÜMLER İÇERDİĞİ İÇİN DAVA AÇILMIŞTIR.  

06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında tebliğin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben iptaline,  tebliğin dayanağı olan ve 11.05.2018 tarih ve 7143 sayılı yasa ile kabul edilen 3194 sayılı İmar Kanunu`nun geçici 16. maddesinin, Anayasaya aykırılığına ilişkin iddiamızın Anayasa Mahkemesi`ne iletilmesi suretiyle, iptaline karar verilmesi talebiyle Danıştay Başkanlığı`na başvuruda bulunulmuştur.

Söz konusu yasal düzenleme ile, İstanbul Tarihi Yarımada`nın bir bölümü, Boğaziçi Kanunu ile tanımlanan Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi`nin bir bölümü ve Çanakkale Gelibolu Tarihi Alanı dışında kalan ülkedeki tüm tarih, kültür ve tabiat varlıklarında, orman alanlarında, kıyı alanlarında,nitelikli tarım arazilerinde yapılan tüm kaçak yapıların affı öngörülmektedir.

Bilindiği üzere Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü başlıklı 11. maddesinde “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasa`ya aykırı olamaz.” denilmektedir.  Burdan hareketle, söz konusu tebliğ ve dayanağı olan yasal düzenleme incelendiğinde;

Anayasanın, “Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır” şeklindeki  Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması başlıklı 63. Maddesine;

Devletin, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyması ve tedbirleri alması gerektiğini; Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemeyeceğini; orman sınırlarında daraltma yapılamayacağını belirten Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi başlıklı 169. Maddesine;

“Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir” şeklindeki  Kıyılardan Yararlanma başlıklı 43. Maddesine;

Devletin , tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek ile görevli olduğunu belirten Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında Çalışanların Korunması başlıklı 45. Maddesine aykırıdır.
Ayrıca, “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” başlığıyla 06.06.2018 tarihinde yayımlanan tebliğ ve dayanağı olan yasal düzenlemede yer alan, “Yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve standartlarına aykırılığı hususu yapı malikinin sorumluluğundadır” şeklindeki hüküm nedeniyle, Devletin vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlama görevini tanımlayan; ”

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler” şeklindeki Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması başlıklı 56. Maddesine aykırıdır.

Belirtilen tüm bu nedenlerle, Odamız tarafından, kaçak yapılara ilişkin yürürlükte olan yasalarda tanımlanan yaptırımları uygulamak bir yana; kamu yararı gözetilmeden ülkedeki tüm korunması gereken alanlara, halk sağlığını tehlikeye atma pahasına affeden tebliğ ve dayanağı olan yasal düzenlemenin Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesi ve alıntılanan diğer Anayasa hükümlerini ihlal etmesi nedeniyle, ilgili tebliğin herhangi bir maddesinin değil tamamının iptali talep edilmesi talebiyle, Danıştay Başkanlığı tarafından konunun değerlendirilerek Anayasa Mahkemesi`ne iletilmesi için dava açılmıştır.

Anayasaya ve ilgili imar mevzuatına aykırı, kamu yararı ilkesini hiçe sayan, kamusal alanları, doğal değerleri, kıyıları, orman alanlarını, tarım arazilerini ve halk sağlığını tehlikeye atan bu yasal düzenlemenin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki yazıyı okuyun:
Denizler Temiz, Ya Sokaklar, Caddeler?

Bodrum Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı boyunca tur teknelerinin ziyaret ettiği koylarda, sahil ve adalarda kıyı temizliği yaptı. Bodrum Belediyesi Özel...

Kapat